Blogs

Vergoeding van proceskosten

14-08-2019

Welke kosten vallen onder een proceskostenveroordeling?

Een veelgehoorde vraag is: ‘Kan ik de kosten van een gerechtelijke procedure op de wederpartij verhalen?’. In deze blog komt die vraag aan de orde. Wanneer kunnen de kosten van een procedure op de wederpartij worden verhaald en om welke kosten gaat het dan?

De kosten van een gerechtelijke procedure
Aan het voeren van een gerechtelijke procedure zijn verschillende kosten verbonden. Naast de kosten voor een advocaat, zijn er de kosten van het griffierecht, de kosten van de deurwaarder, kosten voor het opvragen van uittreksels uit openbare registers en eventuele kosten voor deskundigen en/of getuigen.

Hoe kan ik de kosten vergoed krijgen?
In een gerechtelijke procedure kunt u vorderen dat de wederpartij in de proceskosten wordt veroordeeld. Indien de rechter deze vordering toewijst, dan dient de wederpartij een groot deel van de kosten aan u te vergoeden. Het is echter een misverstand dat de wederpartij álle door u gemaakte kosten dient te vergoeden (uitzonderingen daargelaten).

Welke kosten kan ik vergoed krijgen?

Griffierecht
Het griffierecht betaalt u op het moment dat de procedure begint. De hoogte van het bedrag van het griffierecht is afhankelijk van de soort zaak, uw inkomen en of u een particulier of een rechtspersoon bent. Als de rechter u in het gelijk stelt, kan daarbij worden bepaald dat de wederpartij de griffierechten aan u moet vergoeden.

Meer informatie over griffierecht leest u in onze blog ‘Wetsvoorstel tot wijziging ‘Wet griffierechten burgerlijke zaken’ ter consultatie’

Kosten voor deskundigen en getuigen
Als in de procedure een deskundige is ingeschakeld en/of getuigen zijn gehoord, kunnen de kosten ter zake worden vergoed. Bij een deskundige gaat het om een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en eventuele de kosten om naar de zitting te komen. Bij getuigen gaat het om een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten.

De partij die de deskundige inschakelt of de getuige oproept, betaalt in eerste instantie de betreffende kosten. Indien de rechter de vordering tot vergoeding van de proceskosten toewijst, dient de wederpartij deze kosten te vergoeden.

Kosten van de gerechtsdeurwaarder
Bepaalde ambtshandelingen (zoals het uitbrengen van een dagvaarding of het leggen van beslag) kunnen alleen door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. De tarieven van deze ambtshandelingen zijn wettelijk vastgelegd. Als de rechter de vordering tot vergoeding van de proceskosten toewijst, dient de wederpartij de kosten van de gerechtsdeurwaarder aan u te vergoeden.

Kosten voor het opvragen van uittreksels uit openbare registers
In een gerechtelijke procedure dienen bijna altijd uittreksels uit openbare registers te worden opgevraagd. Een advocaat of de deurwaarder vraagt deze uittreksels op bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of het Kadaster. Deze instanties brengen voor het verstrekken van de uittreksels een bedrag in rekening. Dit bedrag komt in beginsel voor uw rekening. Bij een proceskostenveroordeling kunnen ook deze kosten voor rekening van de wederpartij komen.

De kosten van een advocaat
De vergoeding van advocaatkosten worden in beginsel (bijzondere procedures daargelaten) slechts toegewezen op basis van een staffel (het zogenaamde ‘liquidatietarief’). Dit betekent dat aan de verschillende werkzaamheden in de procedure procespunten worden toegekend, waaraan weer een bedrag is gekoppeld. De hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten wordt aldus bepaald door het aantal procespunten maal de daar tegenoverstaande bedragen. De hoogte van die bedragen is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. De vergoeding voor de advocaatkosten is slechts een (zeer) beperkt gedeelte van de daadwerkelijke kosten. Zelfs bij een succesvolle procedure blijven de kosten in beginsel voor een groot deel voor eigen rekening.

Nakosten
Als de wederpartij, zelfs nadat deze door de rechter in het ongelijk is gesteld, niet overgaat tot betaling, dan dient een deurwaarder het vonnis aan de wederpartij te betekenen (zodat vervolgens bijvoorbeeld beslag kan worden gelegd). De kosten die met het betekenen van het vonnis door de deurwaarder gemoeid zijn, worden ‘nakosten’ genoemd. Als in de dagvaarding hierom is verzocht, dan kan de rechter bij voorbaat ook vergoeding van deze kosten toewijzen.

Buitengerechtelijke kosten
Naast de kosten die voor de gerechtelijke procedure zijn gemaakt, worden daaraan voorafgaand vaak ook al de nodige kosten gemaakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kosten voor het treffen van incassomaatregelen. Naast een vergoeding voor de proceskosten is het in veel gevallen raadzaam ook een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Risico
Ook bij een succesvolle gerechtelijke procedure bestaat het risico dat de vordering niet kan worden geïnd. Als de wederpartij niet kán betalen, kan het zijn dat u alsnog voor de kosten opdraait. Van een kale kip valt immers niet te plukken.

Afsluiting
Wilt u meer weten over de proceskostenveroordeling, buitengerechtelijke kosten of over het starten van een gerechtelijke procedure? Neem dan contact op met Manouk Radstaak.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK