Blogs

Hoeveel tijd en mogelijkheden krijgt de wederpartij om zijn verplichtingen na te komen?

29-10-2019

Verzuim en een redelijke termijn voor nakoming

Casus
In deze casus gaat het om een overeenkomst tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer met betrekking tot het leveren en plaatsen van (onder meer) kozijnen. Partijen zijn het niet met elkaar eens over de termijn en de kwaliteit van het geleverde werk van de onderaannemer. Na enig tijd over en weer daarover te hebben gecorrespondeerd en gediscussieerd, ontbindt de hoofdaannemer de overeenkomst. De onderaannemer is het hier niet mee eens.

Discussie
In de onderhavige procedure voor de rechter gaat het voornamelijk over de vraag of de hoofdaannemer de overeenkomst mocht ontbinden. De onderaannemer is van mening dat de hoofdaannemer niet mocht ontbinden, omdat de onderaannemer nog niet in verzuim verkeerde.

Verzuim
Verzuim kan op verschillende manieren intreden. Eén van die manieren is door een ingebrekestelling. Dat is een schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld. Degene die in gebreke wordt gesteld, raakt in verzuim als hij niet zijn verplichtingen binnen de gestelde termijn nakomt. Hoe lang de ‘redelijke’ termijn dient te zijn, is afhankelijk van de omstandigheden.

Procedure
De rechtbank en het gerechtshof oordeelden in eerste en tweede instantie dat de ontbinding ongeldig was, omdat de onderaannemer nog niet in verzuim verkeerde. De Hoge Raad komt tot een andere – interessante – conclusie!

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt dat voor de beoordeling van de vraag of de in de aanmaning gestelde termijn redelijk is, ook eerder gestelde termijnen en eerdere sommaties van belang kunnen zijn. In het geval dat namelijk al eerder is gesommeerd en al eerder termijnen zijn gesteld, kan meebrengen dat de in de aanmaning gestelde termijn korter mag zijn dan wanneer nog niet eerder een termijn voor nakoming is gesteld of is gesommeerd.

Daarnaast overweegt de Hoge Raad dat de omstandigheden van het geval ervoor kunnen zorgen dat het verzuim ook intreedt als de partij niet of niet toereikend reageert op een verzoek om binnen een redelijke termijn toe te zeggen dat hij binnen een gestelde (eveneens redelijke) termijn zal nakomen óf op een verzoek zich binnen een redelijke termijn uit te laten over de wijze waarop en de termijn waarbinnen hij door de omschreven tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst zal herstellen.

Conclusie
De Hoge Raad oordeelt aldus dat de tijd die de niet (deugdelijk) nakomende partij vóór de aanmaning heeft gehad om zich voor te bereiden, moet worden betrokken bij het oordeel over de redelijkheid van de lengte van de termijn die aan die partij voor nakoming wordt gegeven. Volgens de Hoge Raad heeft het gerechtshof de voorgeschiedenis en gebeurtenissen na de aanmaning onvoldoende meegenomen in de beoordeling van het geschil. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof dan ook en verwijst de zaak naar een ander gerechtshof voor verdere behandeling en beslissing.

Afsluiting
Heeft u te maken met een wederpartij die zijn verplichtingen niet, niet geheel of tijdig nakomt? Neem dan contact op met Manouk Radstaak.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK