Blogs

In hoeverre heeft Corona invloed op jouw vakantiedagen?

22-04-2020

Corona en vakantiedagen.

Misverstanden over de rechten van werknemers ten aanzien van hun vakantiedagen kunnen voor onrust zorgen. Vooral nu tijdens het coronavirus bestaat veel onduidelijkheid over de vragen: ‘Mag ik vakantiedagen opnemen?’, ‘Mag ik als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?’ of ‘Mag ik als werknemer mijn vakantiedagen intrekken?’ Kortom, tijd voor een overzicht.

Uitgangspunt
De wettelijke regeling van vakantiedagen heeft tot doel de werknemer in staat te stellen om uit te rusten van de uitvoering van zijn arbeid. Door het recht vakantiedagen te kunnen opnemen, kan de werknemer over een periode beschikken waarin hij kan ontspannen.

Het uitgangspunt is dat elke werknemer recht heeft op vakantie met het behoud van loon. De werknemer geeft (schriftelijk) aan wat zijn wensen zijn voor de periode en de duur van de vakantie. De werkgever dient vervolgens binnen twee weken te reageren. Als de werkgever niet binnen twee weken reageert, dan wordt de vakantie geacht te zijn vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.

De werkgever stelt de vakantie in principe vast volgens de wensen van de werknemer, tenzij ‘gewichtige redenen’ zich daartegen verzetten. In dat geval bepalen werkgever en werknemer in overleg het tijdstip en de duur van de vakantie.

Corona
Het coronavirus heeft veel invloed op het dagelijks leven; zo ook op de werkvloer. Of het coronavirus als ‘gewichtige reden’ kan worden aangemerkt, waardoor een werkgever een vakantieaanvraag kan weigeren, moet per situatie worden bekeken.

Mag de werknemer vakantiedagen intrekken of verplaatsen?
Als de vakantiedagen eenmaal zijn vastgesteld, geldt dat de werknemer voor de overeengekomen periode vakantiedagen afschrijft. De werknemer heeft voor het intrekken en wijzigen van de vastgestelde vakantie, toestemming van de werkgever nodig. De werkgever is niet verplicht om hier aan mee te werken, maar mag dit uiteraard wel.  

Zoals hierboven al aangegeven, hebben de vakantiedagen tot doel de werknemer te laten uitrusten van zijn arbeid en te laten  ontspannen en opladen. Door het coronavirus is het niet meer mogelijk om naar het buitenland op vakantie te gaan of om binnen Nederland vakantie te houden. Hierdoor ontstaat de discussie of de werknemer wel de mogelijkheid heeft om uit te rusten van de uitvoering van zijn arbeid. Als de werknemer niet kan uitrusten, wordt het doel van vakantiedagen immers niet bereikt.

Mag de werkgever de vakantiedagen intrekken of verplaatsen? 
De werkgever kan het vastgestelde tijdvlak van de vakantie wijzigen als een ‘gewichtige reden’ bestaat. De werkgever moet hiervoor in overleg met de werknemer treden. Het coronavirus en de effecten daarvan kan eventueel een gewichtige reden opleveren. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van onderbezetting doordat het ziekteverzuim is opgelopen en alle medewerkers nodig zijn.

De schade die een werknemer door het wijzigen van het tijdvak van de vakantie lijdt, moet door de werkgever worden vergoed. De werkgever is ook verplicht tot vergoeding van de schade als de werknemer akkoord gaat met het intrekken of verplaatsen van de vakantie.

Kan de werkgever een werknemer verplichten extra vakantiedagen op te nemen? 
De werkgever kan een werknemer niet verplichten extra vakantiedagen op te nemen, tenzij hierover andersluidende afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao zijn opgenomen. Zelfs als de ondernemingsraad (OR) instemt de werknemers te verplichten vanwege het coronavirus vakantiedagen op te laten nemen, dan zijn de werknemers dit niet verplicht.

Als er te weinig werk is vanwege het coronavirus dan is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever kan wel in overleg treden met de individuele werknemer met het verzoek vrijwillig extra vakantiedagen op te nemen.

En ADV-uren?
Een werkgever kan een werknemer wél verplichten ADV-uren op te nemen. Dit is anders als daarover andere afspraken in de arbeidsovereenkomst of de cao zijn gemaakt. De (wettelijke) regeling die geldt voor vakantiedagen, geldt namelijk niet voor ADV-uren.

Kan de werkgever na de coronacrisis een verzoek tot vakantie weigeren?
Hier geldt weer het uitgangspunt, zoals aan het begin van deze blog aangegeven. De werkgever kan binnen twee weken het vakantieverzoek van de werknemer schriftelijk weigeren als sprake is van gewichtige redenen. De werknemer moet het bestaan van de ‘gewichtige redenen’ wel aannemelijk maken. Volgens de wetgever is sprake van een ‘gewichtige reden’ als het inwilligen van een verzoek tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.

Afsluiting
Heeft u vragen over uw vakantiedagen of over de vakantiedagen van uw werknemer? Neem dan gerust contact op met mr. Manouk Radstaak.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK