Blogs

De Energiewet 1.0 deel 3.

23-04-2021

Energiedata als noodzakelijk en kansrijke grondstof.

In dit derde deel uit de reeks De Energiewet 1.0, staan we stil bij de wijzigingen die zijn beoogd ten aanzien van het beheer en de uitwisseling van gegevens, in het bijzonder van energiedata

De nieuwe Energiewet introduceert namelijk een herziening van het huidige stelsel gegevensuitwisseling. Uitgangspunten zijn onder meer dat energiedata breder beschikbaar moet komen, de eindafnemer zelf de touwtjes in handen houdt wat betreft zijn energiedata en zeggenschap heeft over wie toegang heeft tot die data. Dit is onder meer van belang voor het functioneren van een flexibel en duurzaam energiesysteem.

Over wat voor soort data hebben we het eigenlijk?

De Europese richtlijn voor de interne markt voor elektriciteit (2019/944) onderscheidt voor de doeleinden van deze richtlijn: verbruiksgegevens, meetgegevens, gegevens nodig voor de eindafnemer om over te stappen naar een andere leverancier, vraagrespons gegevens[1] en gegevens voor andere diensten.

In de huidige Elektriciteitswet zijn de relevante bepalingen omtrent gegevensbeheer en uitwisseling voornamelijk vastgelegd in de Technische Codes, in het bijzonder de Informatiecode en de Meetcode. In de Informatiecode is onder meer bepaald dat de netbeheerder de aansluitingen en geplande aansluitingen op het eigen net identificeert door aan elke aansluiting of geplande aansluiting één unieke EAN-code toe te kennen.

De netbeheerder neemt deze unieke EAN-codes op in een zogenaamd aansluitingenregister ten behoeve van haar eigen net waarin, naast deze unieke EAN code, ook andere gegevens worden opgenomen. Dit betreffen dan bijvoorbeeld (maar niet uitputtend) de identificatie van de actuele leverancier behorende bij de desbetreffende aansluiting (bedrijfs-EAN-code), de identificatie van de actuele programmaverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting (bedrijfs-EAN-code), maar ook de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, de adresgegevens behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting, en indien de netbeheerder hierover beschikt: een nadere duiding omtrent de locatie van het overdrachtspunt van de aansluiting alsmede de standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding elektriciteit, waar mogelijk onderscheiden naar normaaluren en laaguren.

Het feit dat de gegevens deels als persoonsgegevens in de zin van de AVG kwalificeren en dus deels ook niet (omdat het gaat om niet-natuurlijk personen of om informatie die niet direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon), heeft ertoe geleid dat in de huidige regeling onduidelijkheden bestaan over de afbakening van rollen en bevoegdheden. Ook ontbreken er  onvoldoende grondslagen en kaders over de vraag welke gegevens dan uitgewisseld moeten en kunnen  worden.

Introductie wettelijke gegevensgrondslag

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 14 januari vorig jaar een uitspraak gedaan in een beroepszaak van Vereniging Netbeheer Nederland en NEDU tegen het Besluit Dataveiligheid van 26 oktober 2018. In deze zaak draaide het om de vraag  of een verplichting tot verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in de Informatiecode kan worden gekwalificeerd als een wettelijke verplichting zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c van de AVG. Deze vraag is door het CBb ontkennend beantwoord. Om toch uitvoering te kunnen geven aan de bepalingen in de Informatiecode is de consequentie dat in casu netbeheerders moeten beschikken over een andere geldige verwerkingsgrondslag, bijvoorbeeld toestemming van de betrokkene of gerechtvaardigd belang (op grond van artikel 6 lid 1a resp. 1f AVG).

Met de nieuwe Energiewet wordt de grondslag om (persoons)gegevens te verwerken op een hoger niveau (de wet) vastgelegd en niet zoals nu in de Informatiecode, waarvan de AP heeft uitgemaakt dat deze “code” niet valt onder een wettelijke grondslag zoals bedoeld in art 6 lid 1 sub c AVG.

Voorts beoogt de nieuwe Energiewet, vanwege de verwevenheid van gegevensverwerkingen die deels als persoonsgegevens kwalificeren en deels niet,  zoveel mogelijk aan te sluiten bij de algemene principes van de AVG. Zo zullen bijvoorbeeld regels worden opgenomen over de inrichting van de verschillende processen waarin gegevens worden verwerkt. Dit betreffen processen als leveren, produceren, invoeden, factureren, beheren van systemen, maar ook de uitwisseling van gegevens door een aangeslotene met een derde partij. Ook zal nader worden uitgewerkt bepaald om welke gegevens het gaat en welke partij (of partijen) voor de daarbij aan te wijzen processen de betreffende gegevens verzamelt, aanlevert, ontvang of bewerkt.

Bijhouden register en meldingsplicht

Op zich niet nieuw is de verplichting om een register van gegevensverwerkingen bij te houden zowel op het niveau van de individuele netbeheerder als door de gezamenlijke netbeheerders, echter deze verplichting wordt met het wetsvoorstel bij wet vastgelegd. De zogeheten gegevensuitwisselingsentiteit krijgt de taak een uniform en centraal register te beheren van de gezamenlijke netbeheerders. Datalekken en incidenten moeten worden gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  Ziet de inbreuk op persoonsgegevens dan is tevens melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens nodig.

Voor zover het dus gaat om (de uitwisseling van) persoonsgegevens blijven de bepalingen uit de AVG een rol spelen, immers de AVG is rechtstreeks werkend en gaat dus vóór de Energierichtlijn en de nieuwe Energiewet.

Meer weten over rechten en plichten rondom energiedata? Neem gerust contact op met mr. M.C. Willenborg.

 

[1] Vraagrespons is de verandering van de elektriciteitsbelasting door eindafnemers ten opzichte van hun normale of bestaande verbruikspatronen in reactie op marktsignalen

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK