Blogs

Diefstal van elektriciteit

29-07-2020

Wat is de hoogte van de schade van (illegaal) weggenomen elektriciteit? 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft begin juli 2020 een lezenswaardig arrest gewezen over illegale aftakking van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van een hennepkwekerij. Wat speelde er nou precies?

Casus
In maart 2014 is in een bedrijfsloods een hennepkwekerij aangetroffen. Bij de ontdekking van de hennepkwekerij heeft een fraude-inspecteur van Enexis de elektriciteitsvoorziening onderzocht. Hierbij is geconstateerd dat de elektriciteit ten behoeve van de kwekerij illegaal werd afgenomen. Uit het proces-verbaal volgt dat een illegale aftakking was gemaakt voor de elektrische apparatuur ten behoeve van de hennepkwekerij. Door deze aftakking werd het elektrisch verbruik van deze apparatuur niet door de elektriciteitsmeter geregistreerd.

X heeft tijdens een verhoor bij de politie verklaard dat hij de hennepkwekerij heeft aangelegd en ingericht en dat hij de eigenaar van de kwekerij is. Hij heeft ook verklaard dat hij de illegale aftakking heeft gemaakt en daarbij een extra meter heeft gemonteerd voor het verbruik van elektriciteit voor de hennepkwekerij.

In augustus 2016 is X strafrechtelijk veroordeeld voor hennepteelt en diefstal van elektriciteit.

Procedure
Enexis vordert vervolgens in een civiele procedure dat X wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 7.482,86 vanwege de gestolen elektriciteit en de schade die Enexis daardoor heeft geleden. X is het niet eens met de hoogte van het bedrag.

Kantonrechter
In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat vaststaat dat X de elektriciteitsaansluiting heeft gemanipuleerd en dat buiten de meter om door X elektriciteit is afgenomen. De kantonrechter is van oordeel dat Enexis met een redelijke berekening van het elektriciteitsverbruik kan volstaan. Omdat sprake is van verbruik buiten de meter om, kan Enexis het verbruik immers niet vaststellen volgens het controlemiddel dat zij daar normaliter voor gebruikt, namelijk de elektriciteitsmeter. X is van mening dat de berekening van Enexis ‘gewoon niet klopt’ en dat uitgegaan moet worden van het door zijn meter geregistreerde verbruik. De kantonrechter geeft Enexis gelijk en veroordeelt X tot betaling van het door Enexis gevorderde bedrag.

Gerechtshof
X is het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en gaat in hoger beroep. Hij klaagt daarbij (1) dat hij niet onrechtmatig jegens Enexis heeft gehandeld en (2) dat de kantonrechter ten onrechte de schadeberekening van Enexis heeft overgenomen.

(1) Onrechtmatig handelen
Met het eerste punt is het gerechtshof snel klaar. Het gerechtshof oordeelt dat X een illegale aftakking van de elektriciteit heeft aangebracht. Daardoor is de ten behoeve van de kwekerij afgenomen elektriciteit niet op de door of vanwege Enexis geplaatste of ter beschikking gestelde kWh-meter geregistreerd. Dit levert een onrechtmatige daad op tegen Enexis. Het feit dat X een eigen meter heeft geplaatst neemt niet weg dat de elektriciteitsaansluiting wel degelijk is gemanipuleerd. Dat geldt ook als de door X geplaatste meter alle afgenomen elektriciteit zou hebben geregistreerd. X is dus aansprakelijk voor de schade die Enexis als gevolg van de diefstal van de elektriciteit heeft geleden.

De hoogte van de schade
X is van mening dat de berekening van Enexis, die uitgaat van veronderstellingen en indicatoren, niet als basis kan dienen voor de berekening van de hoeveelheid illegaal afgenomen elektriciteit. X stelt dat de exacte hoeveelheid afgenomen elektriciteit immers door zijn eigen meter is geregistreerd (namelijk 15.1042 kWh).

Het gerechtshof oordeelt dat de bewijslast met betrekking tot de omvang van de illegaal afgenomen elektriciteit in beginsel op Enexis rust. Het gerechtshof overweegt daarbij:
 

“Het is een feit van algemene bekendheid dat in Nederland energie door middel van verrekening achteraf wordt betaald. Energieleveranciers en netwerkbedrijven maken hiertoe gebruik van (geijkte en verzegelde) meters, waarmee de omvang van de energieafname in beginsel wordt bepaald. Deze meter schappen daarmee een bewijsvermoeden ten gunste van de netwerkbedrijven en elektriciteitsleveranciers. In het geval dat, zoals hier, het enige controlemiddel door Enexis (de meetinrichting) niet meer betrouwbaar is ten gevolge van een illegale aftakking op de aansluitkabel voor de kWh-meter en correcte meting dan onmogelijk is gemaakt, mag aan het bewijs van de omvang van de energieafname geen al te zware eisen worden gesteld en kan Enexis volstaan met het leveren van bewijs van feiten en/of omstandigheden die de afgenomen hoeveelheid energie voldoende aannemelijk maken.

Indien een energieafnemer of gebruiker de aldus aannemelijk gemaakte energieafname betwist, zal deze daar concrete feiten en gegevens tegenover moeten stellen, waaruit blijkt dat van een andere berekening moet worden uitgegaan. Stelt hij onvoldoende concrete feiten en gegevens, dan blijft in situaties waarin de meter is gemanipuleerd de omstandigheid dat niet precies kan worden vastgesteld over welke periode is geteeld voor rekening en risico van de afnemer of gebruiker en wordt aan het leveren van tegenbewijs niet toegekomen, omdat niet aan de stelplicht is voldaan (ECLI:NL:GHSHE:2014:5166, ECLI:NL:GHSHE:2018:123 en ECLI:NL:GHARL:2018:4290).”.

Conclusie
Samengevat, komt het oordeel van het hof er dus op neer dat vanwege het feit dat X het Enexis onmogelijk heeft gemaakt via haar eigen, geijkte en verzegelde meter de energieafname te meten, geen al te strenge eisen aan de bewijslast voor Enexis mogen worden gesteld. Enexis hoeft slechts aannemelijk te maken dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit kan zijn afgenomen, tenzij X concrete feiten en gegevens aanvoert waaruit blijkt dat van een andere berekening moet worden uitgegaan.

Het gerechtshof gaat dan ook uit van een elektriciteitsverbruik van 91.750 kWh, zoals door Enexis gesteld. Het gerechtshof bevestigt daarmee de uitspraak van de kantonrechter en geeft X ongelijk.

 

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK