Blogs

Slim, flexibel en betaalbaar

17-06-2020

Hoe maken we het energienet zo slim dat dit op een betaalbare manier gerealiseerd kan worden?

Stel we wekken in de middag zonne-energie op en hebben deze in de avond nodig. Hoe maken we het energienet zo slim dat dit op een betaalbare manier gerealiseerd kan worden? Of wat te doen als er een week lang zeer harde wind waait, hoe kunnen we dan zo optimaal mogelijk gebruik maken van de gegenereerde energie? Dit zijn vragenstukken die je tegenkomt als je het hebt over de energietransitie.

Om even op te frissen in 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Om de doelen uit dit klimaatakkoord te kunnen bereiken, hebben de  EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2 moet uitstoten. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen.

Nationale doelen voor terugdringen van broeikasgassen
Nederland heeft in de Klimaatwet de Europese doelen vertaald en een kader geschetst voor de ontwikkeling van beleid dat erop gericht is de uitstoot van broeikasgassen onomkeerbaar en stapsgewijs terug te dringen. Concreet betekent dit dat de CO2 -uitstoot met 49% verminderd moet zijn in 2030 ten opzichte van 1990. De bedoeling is uiteindelijk om in 2050 95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren. In de Klimaatwet is ook vastgelegd dat het kabinet een klimaatplan moet opstellen. Dit klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Het gaat onder meer in op de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, internationale beleidsontwikkelingen en de economische gevolgen.

Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechter in 2015 bepaald in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Ook in het hoger beroep in 2018 en het cassatieberoep in 2019 heeft de rechter het vonnis bevestigd. De uitspraak is hiermee onherroepelijk geworden. Kortom, we ontkomen niet meer aan het afscheid nemen van conventionele energiecentrales en de energietransitie in de hoogste versnelling te schakelen.

Initiatieven lokale overheden, bedrijven en onderwijs
De gevolgen van het sluiten van conventionele centrales en het aanwenden van duurzame energiebronnen is dat het elektriciteitsnetwerk, waarover deze elektriciteit wordt getransporteerd, zich anders gaat gedragen, althans het wordt lastiger om dit transportnetwerk in evenwicht te houden. Aan de aanbodzijde hebben we te maken met fluctuerende energieopwekkers, terwijl anderzijds het energieverbruik verandert door steeds meer vraag naar elektrische auto’s, zonnepanelen en warmtepompen. Hierdoor wordt het lastiger om te voorspellen hoeveel elektriciteit er wordt ingevoed en afgenomen op het elektriciteitsnetwerk, dat overigens ook niet bij de grens ophoudt. Bovendien willen we dat de prijzen voor energie betaalbaar blijven. Voor dit probleem worden momenteel in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, netbeheerders en kenniscentra oplossingen bedacht.

Een manier om het energienet zo slim te maken dat op een betaalbare wijze verschillende soorten energie op het juiste moment kunnen worden aangewend, is dat je bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnecellen en een laadpaal aan elkaar koppelt. Met behulp van de juiste technologieën kun je deze energiesystemen optimaal met elkaar laten samenwerken. De gegevens tussen apparaten, marktpartijen en netbeheerders kunnen vervolgens worden uitgewisseld via een platform om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Dit kan lokaal, maar ook nationaal en zelfs internationaal gebeuren. Zo kunnen uiteindelijk miljoenen afzonderlijke systemen aan elkaar gekoppeld worden, de toegang op de elektriciteitsmarkt worden vergroot en consumenten financieel profiteren.

Naast technische uitdagingen leveren deze initiatieven ook juridische vraagstukken op. Stel u bent exploitant van laadpalen en wil graag meedoen in een dergelijk project, wat zijn de voorwaarden, welke rechten en plichten heeft u? Kan een buitenlandse netbeheerder zich aansluiten bij een platform dat energiedata uitwisselt? Wat als het dataplatform op zwart gaat en er kan geen gegevensuitwisseling meer plaatsvinden?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen een duurzaam energieproject? Neemt u gerust contact op met mr. Marie-Claire Willenborg.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK